قرب و بعد سالک نسبت به خدای سبحان

تحقیقا کل مخلوقات قائم به اسماء حسنی الله هستند همچنانکه صفات جلال و جمالش و اسماء حسنایش قائم بذات اقدس اله میباشد ، ستایش و نیایش کل مخلوقات بالاخص  نیازهای مادی و معنوی ، سالک الی الله را با وجه الله مرتبط و نزدیک میکند پس ستایش و نیایش دو نعمت گران قدر است لذا این دو نعمت برای روح نرم و گواراست خدای قاضی الحاجات در دسترس کل مخلوقات است واذا سألک عبادی عنی فأنی قریب اگر سالکی بنده تابع باشد و خالصانه از سویدای دل فقط از خدا سؤال کند حاجت خود را دریافت خواهد کرد فأنی قریب این فأ ناظر به   شرایط خاص دعاست در اجابت ، چون خدا هرگز دعای شرک آلود را اجابت نمی کند باید صد در صد خالص باشد . پس دعا و اجابت را در این سمت حس میکند . اما آن سمت دور که در سوره زمر فرمود ذالکم الله ربکم  یعنی الوهیت و ربوبیتش  در دسترس نیست الذین جاهدو فینا لنهدینهم سبلنا بهشت را به بهای مجاهده میدهند سالها باید کوشش کنی تا به دامنه کوه قاف برسی  از کوه بالا روی تا به چشمه های آب حیات نائل شوی متحیر باشی که خدایا از کدام چشمه واسم تبرک بجویم  پس از سیر من الحق الی الحق قله الوهیت و ربوبیتش را بفهمی .